Awellcare Oy:n asiakas- ja markkinointirekisterin tietosuojaseloste

 

Tässä tietosuojaselosteessa informoimme asiakas- ja markkinointirekisteriin tallennetuista tiedoista sekä henkilötietojen käsittelyn edellytyksistä.

Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot
 

Awellcare Oy
Puutarhakatu 53, 20100 Turku
Puh. 0201  550930
www.awellcare.fi


Yhteyshenkilö tietosuoja-asioissa
Jarkko Koskinen, CEO
Puh. 0400 709622
jarkko.koskinen@awellcare.fi

Mitä tietoja keräämme?
 

Henkilöryhmät, joiden tietoja voidaan käsitellä, ovat rekisterinpitäjän asiakkaana olevan tai olleen työnantajayhteisön yhteyshenkilöt, rekisterinpitäjään yhteydessä olleet henkilöt, Kartoitusajan varanneet tai markkinointiluvan antaneet.

Rekisterissä voidaan käsitellä muun muassa seuraaviin tietoryhmiin sisältyviä rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja:

 • rekisterinpitäjän asiakkaana olevan tai olleen työnantajayhteisön perustiedot, kuten nimi ja yhteystiedot (osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero) sekä yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot.


 

 • rekisterinpitäjän ja rekisteröityjen väliseen asiakassuhteeseen liittyvät tiedot, kuten tilaustiedot, tiedot tapaamisista, mahdolliset suoramarkkinointiluvat ja -kiellot sekä osapuolten välinen muu yhteydenpito ja palveluun liittyvät tiedot.


 

 • rekisterinpitäjän kartoitustapahtumaan osallistuneen rekisteröidyn etu- ja sukunimen, sekä mahdolliset yhteystiedot ja tapahtumaan annetut tiedot. Rekisteröidyn itsensä syöttämät osallistumistiedot tapahtumaan saattaa sisältää mm. seuraavia tietoja: sähköposti, puhelinnumero, organisaation nimi ja verkko-osoite ja postiosoite.


 

Pääasiallisesti keräämme tietoja seuraavasti:

 • asiakkaan itsensä ilmoittamat tiedot

 • asiakastietojärjestelmän ja laskutuksen tietokannasta

 • verkkosivuston, blogien ja uutiskirjeiden käyttö- ja asiointitiedot

 • henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavat yritykset ja viranomaiset

Mitä varten henkilötietoja käsitellään ja mihin käsittely perustuu?
 

Henkilötietoja käsitellään tilausten, laskutuksen, perinnän, yhteydenottojen, asioinnin, asiakaskyselyiden, palveluiden kehittämisen, raportoinnin, markkinoinnin ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä.

Rekisterissä käsiteltäviä osto- ja asiointitietoja sekä sijaintitietoja voidaan käyttää myös profilointiin ja markkinointitoimenpiteiden sekä asiakasviestinnän kohdentamiseksi rekisteröityä kiinnostavaksi. Henkilötietoja käsitellään myös uutiskirjeen lähettämisen, tapahtumiin sekä muihin markkinointitoimenpiteisiin osallistumisen yhteydessä.

Rekisterin tietoja käsitellään perustuen Awellcare Oy:n ja asiakkaiden väliseen asiakassuhteeseen, sopimukseen sekä nimenomaiseen suostumukseen.

Miten tietoja säilytetään?

Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Fyysinen pääsy tietoihin on estetty kulunvalvonnan, sekä muiden turvatoimien avulla. Pääsy tietoihin vaatii riittävät oikeudet, sekä monivaiheisen tunnistautumisen. Luvattomalta pääsyltä estetään myös mm. Palomuurien ja teknisen suojautumisen avulla. Rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä ja erikseen nimetyt tekniset henkilöt. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Rekisteritiedot varmuuskopioidaan turvallisesti ja ne ovat palautettavissa tarpeen tullen. Tietoturvan taso auditoidaan toistuvin väliajoin joko ulkoisen tai sisäisen auditoinnin avulla.

Henkilötietoja säilytetään vähintään asiakassuhteen keston ajan tai niin kauan kun se on tarpeen tässä selosteessa kuvattujen käyttötarkoituksien toteuttamiseksi. Lisäksi voimme säilyttää joitakin tietoja pidempään mm. lakisääteisten velvollisuuksien vuoksi.

Kuka käsittelee henkilötietoja?
 

Rekisteritietoja voidaan jakaa Awellcare Oy:n sisällä, sekä Awellcare Oy:n jälleenmyyjien tai alihankkijoiden kanssa.

rekisteritietoja ei käsitellä EU/ETA -alueen ulkopuolella.

 

Mitä oikeuksia rekisteröidyllä on?

Rekisteröidyn oikeuksia ovat:

 • oikeus tarkastaa rekisterin sisältämät henkilötiedot

 • oikeus pyytää henkilötietojen oikaisemista, päivittämistä tai poistamista

 • oikeus vastustaa tai rajoittaa henkilötietojen käsittelyä

 • oikeus siirtää henkilötiedot toiseen järjestelmään

 • oikeus saada jäljennös henkilötiedoistasi


 

Kun käsittelemme henkilötietojasi suostumuksen perusteella, sinulla on milloin tahansa oikeus peruuttaa antamasi suostumus.

Miten voi vaikuttaa tietojen käyttöön?

Kun haluat käyttää oikeuksiasi rekisteröitynä, tulee sinun osoittaa kirjallinen pyyntö rekisterinpitäjälle jarkko.koskinen@awellcare.fi.  Pyynnön tulee olla riittävällä tavalla yksilöity, jotta se voidaan käsitellä, ja lisäksi voimme pyytää rekisteröityä tunnistautumaan tiettyjen pyyntöjen mahdollistamiseksi.

Mikäli koet, että henkilötietojesi käsittely ei ole asianmukaista, sinulla on oikeus valittaa kansalliselle tietosuojaviranomaiselle (http://www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html).

Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Awellcare Oy pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta.

2017 aWellCare Oy